ALMUS KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
İHALE İLANI
 
KÖYDES projesi kapsamında Sağ sahil grup yolunda (Almus-Elektrik Santralı arası)  4.5 km uzunluğunda Bitümlü Sıcak Karışımı yol yapımı işi.
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 18. ve 39. maddeleri uyarınca Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.
                       
İhale Kayıt Numarası:
:
2018/2
1- İdarenin
a) Adı
:
Almus İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Adresi
:
Almus Kaymakamlığı-Kat:2 Almus/TOKAT
c) Telefon ve faks numarası
:
0-356-411 30 01 / faks: 0-356- 411 31 26
d) Elektronik posta adresi
:
İbrahim ÇİĞDEM Birlik Müdürü
2- İhale konusu yapım işinin:
a) Niteliği, türü, miktarı
:
SICAK ASFALT
Bitümlü Sıcak Karışımı yol yapımı işi 7 metre genişliğinde 4.5 km uzunluğunda
b) İşin yapılacağı yer
:
Sağ sahil grup yolu (Almus-Elektrik Santralı arası)
c) İşin süresi
:
Yer teslimi tarihinden itibaren 170 (YüzYetmiş) gün
3- İhalenin
a) Adı
:
Köydes Projesi kapsamında Bitümlü Sıcak Karışımı yol yapımı
b)Yapılacağı yer
:
Almus Kaymakamlığı Toplantı Salonu.
c) Tarihi ve saati
:
18 Mayıs 2018, Cuma Günü/ Saat: 14:00
 
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 -Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2 - Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
a- Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b-  Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzelkişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
      a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4-28.04.2007 tarih ve  26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5-İhaleye katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve  26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.
4.1.6- Şekli ve İçeriği idari şartnamede belirtilen teklif mektubu (Ayrı bir teklif zarfı içinde olacak.) 
4.1.7-Şekli ve İçeriği idari şartnamede belirtilen geçici teminat (Teklif Edilen bedelin %3 ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması.) (Nakit Teminatlar Birliğin T.C. Almus Ziraat Bankasındaki TR97 0001 0005 3811 7282 8050 01 nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır)
4.1.8-Vekâleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.9-İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği idari şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.10-İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.2 -Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1- a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir.
          b) Teknik Personel

         (1 Adet) İnşaat Mühendisi veya  Mimar : (En Az 1 Yıl Deneyimli)
         (1 Adet) Topograf                                   : (En Az 1 Yıl Deneyimli)
          c) Yüklenici yukarıda adet ve mesleki ünvanı belirtilen teknik personeli iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde; çünkü ceza mütakiben düzenlenecek ilk hak edişinden kesilir.
Meslek Ünvanı için                            TL/Gün
         İnşaat Mühendisi veya  Mimar : 100
         Topograf                                   : 100 
4.3. İş deneyim belgeleri: İş deneyim belgeleri: İsteklilerin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde gerçekleştirilen ve idarece noksansız ve ayıpsız kabul edilen ihale konusu iş veya benzer nitelikteki yapım işiyle ilgili teklif edilen bedelin en az %50’si oranında iş deneyim belgesi ibraz edilecektir. İş deneyim belgesi Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesine göre A/VIII. Gruptan olacaktır.
5- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
6- İhale dokümanının satın alındığına dair belge: İhale dokümanı Almus İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve 1.000,00 TL’ye aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. (Dosya alındı bedeli Birliğin T.C. Almus Ziraat Bankasındaki TR97 0001 0005 3811 7282 8050 01nolu vadesiz hesabına yatırılacaktır)
7- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz.
8- Teklifler, ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. İsteklilerin ihale saati olan; 18.05.2018 Cuma günü saat 14:00’da ihale salonunda şahsen veya vekâleten hazır bulunmaları gerekmektedir. Teklifler ve ihale katılım dokümanı 18 Mayıs  2018 Cuma günü  Saat: 13:30’a kadar Almus Kaymakamlığı (toplantı salonu ihale komisyonu)’na teslim edilecektir. 
9- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
10-İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. Teklif edilecek malların fiyatları, teknik şartnamede belirtilen özellikler doğrultusunda verilmelidir. Teklifler tüm iş kalemleri için verilmelidir, kısmi teklif verilemez.
11-İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, teklif mektubu ile yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin aynı olduğu durumlarda, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 39. Maddesi uyarınca, komisyon ihaleye katılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yazılı olarak yenilemelerini isteyebilir. Bu sebeple isteklilerin şahsen veya vekâleten girdiklerine dair belgeleri ve firma kaşelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.
      Komisyonun bu kararı üzerine isteklilerin mevcut en düşük tekliften daha düşük teklif vermeleri gerekmekte olup, bu teklifi veremeyen istekli ihaleden çekilmiş sayılır. Bu aşamada verilen en düşük teklif komisyonca uygun bedel kabul edilebilir. İstekliler yazılı olarak oluşan en düşük tekliften daha düşük teklif vermez ise ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir.
12- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Yazılı olarak teklif olunan bedel komisyonca uygun görülmediği takdirde ihale iptal edilir.
13-Almus İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihalelerdeki yasak fiil veya davranışlar ile cezalara ilişkin hususlarda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
 
MAKİNA VE DİĞER EKİPMANA İLİŞKİN BELGELER.
İhale konusu yapım işi için asgari olarak aşağıda belirtilen makine ve teçhizatın temin edilmesi gerekmektedir. Araçların ihale katılımcılarının kendine ait ruhsatlı veya faturalı araçları olması gerekmekte olup, ihale dosyasında bulundurması şarttır. İstenilen makine ve teçhizatın yapılan kontrollerde yolda bulunmaması halinde iş tek taraflı olarak fesih edilir.
Bu araçlar ihale dokümanının ekinde verilen Yapı Araçlar Bildirisi düzenlenerek verilecek
 
Makine ve Araç Adı
Adedi
Kapasitesi
Plent
 1 Adet
200 ton saat kapasiteli ve yukarısı
Finişer
 1 Adet
300 ton saat kapasiteli ve yukarısı
Damperli-Kamyon
 5 Adet
20 ton kapasiteli ve yukarısı
Demir bandajlı vibrasyonlu silindir
 2 Adet
15 ton kapasiteli ve yukarısı
Lastik tekerlekli yükleyici (loder)
 1 Adet
8 ton kapasiteli ve yukarısı
Lastik tekerlekli silindir
 1 Adet
15 ton kapasiteli ve yukarısı
Arasöz
 1 Adet
10 ton kapasiteli ve yukarısı
Greyder
 1 Adet
80 Hp den büyük
Roley Tank
 1 Adet
2008 model ve üzeri
Asfalt süpürge makinesi
 1 Adet
2008 model ve üzeri
 
 
KOŞULLAR:
  • İş bitimi sonrası teknik elemanlarca gerekli kontroller yapıldıktan sonra yapılacak ölçümler ve raporlar sonucunda yapılan iş kabule uygunsa, ortaya çıkacak metrajlar doğrultusunda ödeme yapılacaktır.
  • Ödemeler fatura karşılığı yapılacak; sigorta, vergi ve doğabilecek her türlü harçlar yükleniciye ait olacaktır.
  • İş ve işyerinde çalıştırılacak olan tüm hizmet elemanlarının sigortalanması ve korunmasından yüklenici sorumlu olacaktır.
  • Fiyat farkı ödenmeyecektir.
  • İlanda anlaşılmayan konularla ilgili Birlik Müdürü veya yetkililerinden açıklayıcı bilgi alınabilecektir.
 
 
 
DİĞER HUSUSLAR:
1. Birliğimiz gerekli gördüğü halde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bu durumda iptal nedeni belirtilmek sureti ile isteklilere bildirilir. İhalenin iptal edilmesi nedeni ile istekliler idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
2. İdaremizce yapılan, Olağanüstü hal kapsamında ihaleye katılan firma ve kişilerin güvenlik araştırmaları yapılacak olup, Terör örgütü (FETÖ/PDY / vb.) bağlantısı olduğu tespit edilen firmalar 4734 sayılı kanunun 11. Maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir.
3.İhale tekliflerinin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilemeyen, ihale üzerinde kalan, sözleşme öncesi güvenlik araştırması yapılan ve (FETÖ/PDY / vb.) örgütleri ile bağlantısı olduğu tespit edilen firma ve kişilerle sözleşme imzalanmayacak ve teminatları gelir kaydedilecektir.
4.Kurumumuzla sözleşme imzalayan firma ve kişilerden, sözleşme imzalandıktan sonra herhangi bir şekilde (FETÖ/PDY / vb.) terör örgütleri ile bağlantıları tespit edilen sözleşmeleri feshedilerek kesin teminatları gelir kaydedilecektir.
5- Hakediş ödemesi yapılmadan önce ilgili birimlerden yüklenicinin (FETÖ/PDY /vb.) terör örgütleri ile irtibatı veya iltisakı olup olmadığı araştırılacaktır.
 
UYGULAMA ESASLARI:
  • İhale ilanı sadece duyuru amaçlı olup, ihale ekli dokümandaki belgeler esas alınarak ve idaremiz teknik elemanlarının teknik görüşleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
  • Teknik elemanlarımız işi her aşamasında denetim yapacak, işi alan firma yapacağı işin her safhasına başlamadan teknik elemanla görüşecektir.   İşin devamı süresince teknik elemanların kontrolü esnasında tespit edilen eksiklikler derhal teknik eleman görüşü doğrultusunda yerine getirilecektir.
 
 
                                                                             Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı