İHALE İLANI
T.C.
ALMUS KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 
İhale Kayıt Numarası : 31

 1. Kat Asfalt Sathi Kaplama yapım işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1 - İdarenin
 a) Adresi : HÜKÜMET KONAĞI ALMUS
 b) Telefon ve faks numarası : 03564113082 - 03564113082
 c) Elektronik posta adresi (varsa) : almus@almus.gov.tr

2 - İhale konusu yapım işinin
 a) Niteliği türü ve miktarı : Yapım İşi. 1 Adet Almus-Ataköy-Kabakboğazı-Geyikgölü 1. kat asfalt sati kaplama işi (8800 Metre Uzunluğunda 5 Metre Genişliğinde), 1 Adet Almus-Gümeleönü grup yolu 1. kat asfalt sati kaplama işi (700 Metre Uzunluğunda 5 Metre Genişliğinde),
 b) Yapılacağı yer : Almus
 c) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür.

3 - İhalenin
 a) Yapılacağı yer : Almus KHGB
 b) Tarihi ve saati : 16.08.2016 - 10:00
4 - İhaleye Katılabilmek İçin İsteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri
a ) Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
b ) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat.
c ) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
ç ) KHGB İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin taahhütname
d ) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e ) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
f ) İhale dokümanının satın alındığına dair belge
g ) SGK borcu yoktur
ğ ) Yer gördü tutanağı
h ) Vergi borcu yoktur belgesi
ı ) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
i ) Ticaret sicil gazetesi
j ) Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Ekonomik ve Mali yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
k ) Banka Referans Mektubu :
 Teklif edilen bedelin % 10`undan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

Mesleki ve Teknik yeterliliğe ilişkin istenen belgeler:
l ) İş Deneyim Belgesi
İsteklinin son beş yıl içinde, kamu sektöründe ilk teklif edeceği bedelin en az %50 i oranında gerçekleştirdiği veya %50 i oranında denetlediği veya yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin İş Bitirme Belgesini sunması zorunludur. İş Bitirme Belgesinde yıllar üzerinden hesap güncellemesi yapılmayacaktır.
İhaleye girecek olan mühendis ve mimarların, üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz.

m ) İsteklinin Organizasyon Yapısı :
 İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen teknik personeli iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir. .Aşağıda özellikleri belirtilen teknik personelin istekli tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır.
Adet
Pozisyon
Mesleki Ünvan
Mesleki Özellik
1
Şantiye Şefi
İnşaat Mühendisi
5 Yıl
1
Teknik Elaman
Tekniker
5 Yıl
1
Formen
Formen veya Surveyan
2 Yıl
 


n ) Makine, Araç ve Techizat Listesi :
 İsteklinin ihale konusu işi yerine getirebilmesi için işin süresi boyunca aşağıda nitelik ve sayıları belirtilen makine, araç ve techizatı iş yerinde bulundurmayı taahhüt edecektir.Aşağıda özellikleri belirtilen makine, araç ve techizatın istekli tarafından imzalanmış listesi de sunulacaktır.
Makine ve aracın adı Adedi: Kapasitesi:
Kamyon 5 Damperli-Damtıraklı
Damperli-Damtıraklı Distribütör 1 8-10 Ton
Roleytank 1 8-10 Ton
Greyder 1 80 Hp den Büyük Yükleyici 1
Demir Bandajlı Silindir 1 8-12 Ton
Lastik Tekerlekli Silindir 1 8 Ton ve Yukarısı
Asfalt kazanı 2 30 Ton
Asfalt Süpürgesi 1
Brolür 1
Seyyar Arazöz 2 5 Ton
Figüre Makinesi 1
Traktör 1


5 - Bu ihalede benzer iş olarak ; Sıcak asfalt, 1. ve 2. kat asfalt sati kaplama işi

6 - İhale Birlik yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.

7 - a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

 b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

8 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

9 - İhale dokümanına Almus Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı’den ücretsiz olarak bakılabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur. İhale dökümanı 500 TL karşılığı verilmektedir.

10 - İstekliler tekliflerini,iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

11 - Teklifler; 16.08.2016 tarih ve saat 10:00’e kadar Almus KHGB'na verilebilecektir. Posta yoluyla gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

12 - İstekliler teklif edilen bedelin en az %3’ü tutarında kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir.

13 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

14 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

15 - Bu ihalede fiyat farkı verilmeyecektir.

16 - Birliğimiz 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara tabii olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri geçerlidir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

17- Ortak girişimler ihaleye teklif veremeyecektir.
 
 
Fatih ÇELİKKAYA
Kaymakam Birlik Başkanı